تست طلایی ریاضی یازدهم دکتر امیر شاهی

تست طلایی ریاضی یازدهم دکتر امیر شاهی

مشاهده
تست طلایی ریاضی دوازدهم دکتر امیر شاهی

تست طلایی ریاضی دوازدهم دکتر امیر شاهی

مشاهده
کنکور به سبک یک رتبه برتر

کنکور به سبک یک رتبه برتر – مصاحبه دکتر سهیل میلانی با محمدرضا ساعی رتبه ۱۱ کنکور ۱۴۰۲

مشاهده
تحلیل سوالات آزمون شیمی دهم ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مهندس مسعود جعفری

تحلیل سوالات آزمون شیمی دهم ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مهندس مسعود جعفری

مشاهده
تحلیل سوالات آزمون شیمی یازدهم ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مهندس مسعود جعفری

تحلیل سوالات آزمون شیمی یازدهم ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مهندس مسعود جعفری

مشاهده
تحلیل سوالات آزمون شیمی دوازدهم ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مهندس مسعود جعفری

تحلیل سوالات آزمون شیمی دوازدهم ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مهندس مسعود جعفری

مشاهده
تحلیل آزمون زیست ۳ شهریور دکتر سجاد خادم نژاد

تحلیل آزمون زیست ۳ شهریور دکتر سجاد خادم نژاد

مشاهده
مصاحبه با مهرشاد بری رتبه ۷۱ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مصاحبه با مهرشاد بری رتبه ۷۱ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مشاهده
مصاحبه با دانیال داودی رتبه ۶۹ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر ارومیه

مصاحبه با دانیال داودی رتبه ۶۹ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر ارومیه

مشاهده
مصاحبه با امیررضا رحیمی نژاد رتبه ۱۷ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مصاحبه با امیررضا رحیمی نژاد رتبه ۱۷ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مشاهده
مصاحبه با کوروش منصوری زاده رتبه ۱۵ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مصاحبه با کوروش منصوری زاده رتبه ۱۵ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مشاهده
مصاحبه با محمدرضا ساعی رتبه ۱۱ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مصاحبه با محمدرضا ساعی رتبه ۱۱ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مشاهده
مصاحبه با آرین قاسم پور رتبه ۱۰ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مصاحبه با آرین قاسم پور رتبه ۱۰ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مشاهده
مصاحبه با محمدرضا طاهری نژاد رتبه ۵ منطقه ۱ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر مشهد

مصاحبه با محمدرضا طاهری نژاد رتبه ۵ منطقه ۱ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر مشهد

مشاهده
مصاحبه با دیاکو فاروقی رتبه ۸ کنکور تجربی ۱۴۰۲

مصاحبه با دیاکو فاروقی رتبه ۸ کنکور تجربی ۱۴۰۲

مشاهده
‎مصاحبه با امیرحسین مردی رتبه ۶ کنکور تجربی ۱۴۰۲

مصاحبه با امیرحسین مردی رتبه ۶ کنکور تجربی ۱۴۰۲

مشاهده
‎مصاحبه با محمد قانع رتبه ۲ کنکور تجربی ۱۴۰۲

مصاحبه با محمد قانع رتبه ۲ کنکور تجربی ۱۴۰۲

مشاهده
وبینار انتخاب رشته مهندس جواد احمدی

وبینار انتخاب رشته مهندس جواد احمدی

مشاهده
همایش جهش نو در تابستان مهندس جواد احمدی

همایش جهش نو در تابستان مهندس جواد احمدی

مشاهده
جلسه اول شیمی دهم ۱۴۰۲ – مهندس مسعود جعفری

جلسه اول شیمی دهم ۱۴۰۲ – مهندس مسعود جعفری

مشاهده