قائم قاسمی

قائم قاسمی

رتبه ۹۳ – کنکور ۱۴۰۲

بیوگرافی قائم قاسمی

 • شهر: تبریز
 • نام مدرسه: 
 • رشته تحصیلی: دوازدهم تجربی
 • گروه آزمایشی: تجربی
 • شرکت در دوره‌های دکتر سجاد خادم نژاد
  • کلاس کنکور زیست یازدهم
  • کلاس کنکور زیست دوازدهم 
  • کلاس کنکور زیست جمع بندی
 • شرکت در دوره‌های دکتر امیرعلی حاتم خانی
  • کلاس کنکور فیزیک جمع بندی
 • شرکت در دوره‌های دکتر امیر شاهی
  • کلاس کنکور ریاضی جمع بندی

اساتید قائم قاسمی