logo
نفرات برتر اپکس انلاین در سالتحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

کوروش منصوری زاده از شهر تبریز:‌ دانش آموز کلاس های زیست دکتر خادم نژاد و فیزیک دکتر حاتم خانی و ریاضی دکتر شاهی

امیرحسین مردی از شهر تبریز: دانش آموز کلاس های زیست دکتر خادم نژاد و فیزیک دکتر حاتم خانی

محمدرضا ساعی از شهر تبریز: دانش آموز کلاس های زیست دکتر خادم نژاد و فیزیک دکتر حاتم خانی

آرین قاسم پور از شهر تبریز: دانش آموز کلاس های زیست دکتر خادم نژاد و فیزیک دکتر حاتم خانی

مهرشاد بری از شهر تبریز: دانش آموز کلاس های زیست دکتر خادم نژاد و فیزیک دکتر حاتم خانی

امیررضا رحیمی نژاد از شهر تبریز: دانش آموز کلاس های زیست دکتر خادم نژاد و فیزیک دکتر حاتم خانی

دیاکو فاروقی از شهر سنندج: دانش آموز کلاس های زیست دکتر خادم نژاد و فیزیک دکتر حاتم خانی و شیمی مهندس جعفری

محمد قانع از شهر یزد: دانش آموز کلاس های جمع بندی زیست دکتر خادم نژاد و فیزیک دکتر حاتم خانی

دانیال داوودی از شهر ارومیه: دانش آموز کلاس های زیست دکتر خادم نژاد و فیزیک دکتر حاتم خانی و شیمی مهندس جعفری و ریاضی دکتر شاهی

نازنین عبادی از شهر شیراز: دانش آموز کلاس های جمع بندی زیست دکتر خادم نژاد و فیزیک دکتر حاتم خانی

محمدمهدی نصرتی از شهر بیجار: دانش آموز کلاس های جمع بندی زیست دکتر خادم نژاد و فیزیک دکتر حاتم خانی

محمدحسین کریمی فرد از شهر یزد: دانش آموز کلاس های جمع بندی زیست دکتر خادم نژاد و فیزیک دکتر حاتم خانی

فاطمه صیقلی از شهر کرج: دانش آموز کلاس های زیست دکتر خادم نژاد و فیزیک دکتر حاتم خانی

نازنین صدیقی از شهر تهران: دانش آموز کلاس های زیست دکتر خادم نژاد و فیزیک دکتر حاتم خانی

سهیل عاشوری از شهر مشهد: دانش آموز کلاس های زیست دکتر خادم نژاد و فیزیک دکتر حاتم خانی

محمدرضا طاهری از شهر مشهد: دانش آموز کلاس های جمع بندی زیست دکتر خادم نژاد

با ما تماس بگیرید

۰۴۱۶۲۶۶ - ۰۹۰۳۱۲۷۲۰۸۷
۰۹۱۴۲۳۸۹۸۵۳ - ۰۹۳۷۰۹۹۳۹۳۳
۰۹۳۰۸۸۱۶۱۷۶ - ۰۹۱۲۰۸۱۶۵۶۸