logo
درصدهای برتر زیست کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۱ کلاس های دکتر سجاد خادم نژاد
‎درصدهای برتر زیست کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۱ کلاس های دکتر سجاد خادم نژاد

🏅امیر حسین مردی از تبریز

●درصد زیست: 91% (کنکور دی)

●شرکت در کلاس های:  دهم/یازدهم/دوازدهم/جمع بندی

🏅دیاکو فاروقی از سنندج

●درصد زیست: 94%   

●شرکت در کلاس های: یازدهم/دوازدهم/جمع بندی

🏅امیررضا رحیمی نژاد از تبریز

●درصد زیست: 94%

●شرکت در کلاس های: دهم/یازدهم/دوازدهم/جمع بندی

🏅محمد حسن کریمی فرد از یزد

●درصد زیست: 94%

●شرکت در کلاس های: جمع بندی

🏅فاطمه جوانمرد از کرج

●درصد زیست: 91%

●شرکت در کلاس های: جمع بندی

🏅سحر سلیمانی از قائم شهر

●درصد زیست: 90%

●شرکت در کلاس های: جمع بندی

🏅نیکتا باطنی از اصفهان

●درصد زیست: 90%

●شرکت در کلاس های: دوازدهم/جمع بندی

🏅آرین قاسم پور از تبریز

●درصد زیست: 88%

●شرکت در کلاس های دهم/یازدهم/دوازدهم/جمع بندی

🏅محمد قانع از یزد

●درصد زیست: 88%

●شرکت در کلاس های/جمع بندی

🏅محمدرضا طاهری نژاد از مشهد

●درصد زیست: 88%

●شرکت در کلاس های: دوازدهم/جمع بندی

🏅دانیال داوودی از ارومیه

●درصد زیست: 88%

●شرکت در کلاس های یازدهم/دوازدهم/جمع بندی

🏅محمد مهدی نصرتی از بیجار

●درصد زیست: 88%

●شرکت در کلاس های: جمع بندی

🏅رضوانه رزاق از لاهیجان

●درصد زیست: 88%

●شرکت در کلاس های: دوازدهم/جمع بندی

🏅امیر عباس حاجی پور از تبریز

●درصد زیست 88%

●شرکت در کلاس های: دهم/دوازدهم/جمع بندی

🏅علیرضا سهرابی از تبریز

●درصد زیست: 88%

●شرکت در کلاس های: دهم/یازدهم/دوازدهم/جمع بندی

🏅رقیه عدیلی از خوی

●درصد زیست: 86%

●شرکت در کلاس های: دوازدهم/جمع بندی

🏅بهار ابراهیمی از مشهد

●درصد زیست: 86%

●شرکت در کلاس های: دوازدهم/جمع بندی

🏅پویا ابراهیمی از مشهد

●درصد زیست: 85%

●شرکت در کلاس های دوازدهم/جمع بندی

🏅سید محمد آقایی از یزد

●درصد زیست: 85%

●شرکت در کلاس های: دوازدهم/جمع بندی

🏅نسترن رستم زاده از ارومیه

●درصد زیست: 85%

شرکت در کلاس های یازدهم/دوازدهم/جمع بندی

🏅شایان نصیری فرد از شیراز

●درصد زیست: 85%

شرکت در کلاس های دهم/یازدهم/دوازدهم/جمع بندی

🏅فاطمه صیقلی از کرج

●درصد زیست: 84%

●شرکت در کلاس های: دوازدهم/جمع بندی

🏅نازنین عبادی از شیراز

●درصد زیست: 84%

●شرکت در کلاس های جمع بندی

🏅کوروش منصوری زاده از تبریز

●درصد زیست: 83%

●شرکت در کلاس های دهم/یازدهم/دوازدهم/جمع بندی

🏅فاطمه طاهری از ساری

●درصد زیست: 82%

●شرکت در کلاس های: دوازدهم/ جمع بندی

🏅کیان اکبری از مشهد

●درصد زیست: 82%

●شرکت در کلاس های یازدهم/دوزادهم/جمع بندی

🏅هلیا شیرکوهی از زاهدان

●درصد زیست: 82%

●شرکت در کلاس های دوازدهم/جمع بندی

🏅فاطمه خلیلی مهجردی از یزد

●درصد زیست: 81%

●شرکت در کلاس های یازدهم/دوازدهم/جمع بندی

🏅ریحانه قاسمی از شیراز

●درصد زیست: 81%

●شرکت در کلاس های یازدهم/دوازدهم/جمع بندی

🏅سویل شیرمحمدزاده از تبریز

●درصد زیست: 80%

●شرکت در کلاس های: دهم/یازدهم/دوازدهم/جمع بندی

🏅مهرشاد بری از تبریز

●درصد زیست: 80%

●شرکت در کلاس های: دهم/یازدهم/دوازدهم/جمع بندی

🏅صدرا جلال جباری از تبریز

●درصد زیست: 80%

●شرکت در کلاس های دهم/یازدهم/دوازدهم/جمع بندی

🏅آرمان عبدیان از هادی شهر

●درصد زیست: 80%

●شرکت در کلاس های: دوازدهم/جمع بندی

🏅ارشیا رفعت بهاری از مشهد

●درصد زیست: 80%

●شرکت در کلاس های: دهم/یازدهم/دوازدهم/جمع بندی

🏅احسان رجبی از همدان

●درصد زیست: 80%

●شرکت در کلاس های: جمع بندی

🏅یلدا ذریت حسینی از مشهد

●درصد زیست: 80%

●شرکت در کلاس های یازدهم/دوازدهم/جمع بندی

🏅رضا آهنگری از ارومیه

●درصد زیست: 80%

●شرکت در کلاس های: دهم/یازدهم/دوازدهم/جمع بندی

🎖متین ضیایی از تبریز

●درصد زیست: 80%

●شرکت در کلاس های دهم/یازدهم/دوازدهم/جمع بندی

🏅مبینا زمانی از مشهد

●درصد زیست: 80%

شرکت در کلاس های دوازدهم/جمع بندی

با ما تماس بگیرید

۰۴۱۶۲۶۶ - ۰۹۰۳۱۲۷۲۰۸۷
۰۹۱۴۲۳۸۹۸۵۳ - ۰۹۳۷۰۹۹۳۹۳۳
۰۹۱۲۰۸۷۹۳۵۰