اپکس مدرسه دبیران رتبه ساز

دکتر سجاد خادم نژاد

سابقه تحصیلی :

دانش آموخته رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

لیست رتبه های تک رقمی

ویدیو های نمونه تدریس

نمونه تدریس پایه یازدهم

ایمنی و تقسیم یاخته ای