دکتر علی سینایی

مشاور تحصیلی

بیوگرافی دکتر علی سینایی

علی سینایی کیست؟

سابقه تحصیلی استاد

  • دانش آموخته استعدادهای درخشان
  • دانشجوی سال ۵ پزشکی تهران
  • مشاور تخصصی کنکور