کنکور به سبک یک رتبه برتر

کنکور به سبک یک رتبه برتر – مصاحبه دکتر سهیل میلانی با محمدرضا ساعی رتبه ۱۱ کنکور ۱۴۰۲

مشاهده
تحلیل سوالات آزمون شیمی دهم ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مهندس مسعود جعفری

تحلیل سوالات آزمون شیمی دهم ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مهندس مسعود جعفری

مشاهده
تحلیل سوالات آزمون شیمی یازدهم ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مهندس مسعود جعفری

تحلیل سوالات آزمون شیمی یازدهم ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مهندس مسعود جعفری

مشاهده
تحلیل سوالات آزمون شیمی دوازدهم ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مهندس مسعود جعفری

تحلیل سوالات آزمون شیمی دوازدهم ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ مهندس مسعود جعفری

مشاهده
تحلیل آزمون زیست ۳ شهریور دکتر سجاد خادم نژاد

تحلیل آزمون زیست ۳ شهریور دکتر سجاد خادم نژاد

مشاهده
مصاحبه با مهرشاد بری رتبه ۷۱ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مصاحبه با مهرشاد بری رتبه ۷۱ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مشاهده
مصاحبه با دانیال داودی رتبه ۶۹ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر ارومیه

مصاحبه با دانیال داودی رتبه ۶۹ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر ارومیه

مشاهده
مصاحبه با امیررضا رحیمی نژاد رتبه ۱۷ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مصاحبه با امیررضا رحیمی نژاد رتبه ۱۷ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مشاهده
مصاحبه با کوروش منصوری زاده رتبه ۱۵ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مصاحبه با کوروش منصوری زاده رتبه ۱۵ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مشاهده
مصاحبه با محمدرضا ساعی رتبه ۱۱ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مصاحبه با محمدرضا ساعی رتبه ۱۱ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مشاهده
مصاحبه با آرین قاسم پور رتبه ۱۰ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مصاحبه با آرین قاسم پور رتبه ۱۰ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر تبریز

مشاهده
مصاحبه با محمدرضا طاهری نژاد رتبه ۵ منطقه ۱ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر مشهد

مصاحبه با محمدرضا طاهری نژاد رتبه ۵ منطقه ۱ کنکور تجربی ۱۴۰۲ از شهر مشهد

مشاهده